Omakapital luubi alla

Praegu kestab ettevõtete majandusaasta aruannete äriregistrisse esitamise kõrghooaeg. Tasub teada, et äriregister pöörab tänavu taas kõrgendatud tähelepanu sellele, et ettevõtete omakapital oleks seadusega kooskõlas.

Hiljuti on mitmed äriregistrile aastaaruande esitanud ettevõtted saanud kirja, kus pööratakse ettevõtte juhatuse tähelepanu asjaolule, et nende omakapital ei vasta seaduses sätestatule. Samuti rõhutatakse, et kui omanikud ei tegutse, siis kustutab kohus äriühingu registrist.

Meeldetuletuseks – äriseadustiku kohaselt peab ettevõtte netovara olema vähemalt poolt osa- või aktsiakapitalist, kuid mitte vähem kui seaduses ettenähtud minimaalne osa- või aktsiakapital. S.t vähemalt 2 500 eurot osaühingu ning 25 000 eurot aktsiaseltsi puhul.

Paar praktilist soovitust

Kui ettevõtte omakapital ei ole seadusega kooskõlas, kuid majandusaasta aruanne vajab esitamist, on olukorra lahendamiseks erinevaid variante. Kaks võimalikku lahendust on järgnevad:

  1. Enne majandusaasta aruande esitamist äriregistrile soovitame kirjutada kas tegevusaruandesse või bilansipäeva järgsete sündmuste osasse lühidalt, mida on ettevõte otsustanud teha seadusega mitte kooskõlas oleva omakapitaliga. Samas saab bilansipäeva järgsetes sündmustes toimingutest kirjutada üksnes juhul, kui osanikud või aktsionärid on vastavasisulised otsused reaalselt vastu võtnud ja olemas on ka allkirjastatud otsus.
  2. Kui majandusaasta aruandest nähtub, et omakapital ei vasta seaduses sätestatule ja ettevõte parandab selle järgmise majandusaasta kestel, siis soovitame ettevõttel olukorra parandamise järel omal algatusel saata äriregistrile vastavasisuline teavitus koos uue bilansiga. Uuest bilansist peab olema näha, et omakapital vastab seaduses sätestatud nõuetele.