Valitsus kiitis 29. märtsil 2012. a heaks aruandluskorralduse lihtsustamiseks moodustatud valitsuskomisjoni lõpparuande, mille kohaselt on tänaseks ettevõtjale loodud ühtne aruandlusvorm ja -keskkond, mis teeb majandusaasta aruande koostamise ja edastuse mugavamaks. 

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on uus majandusaasta aruannete esitamise keskkond muutnud aruannete esitamise oluliselt lihtsamaks ning äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused pääsevad tänu sellele ka andmete mitmekordselt esitamise kohustusest.

“Rahandusministeerium viis läbi uuringu, et teha selgeks, kas ja kui palju on aruandekohuslaste töö maht ja kulud seoses uue keskkonna kasutuselevõtuga muutunud. Uuring näitas, et majandusaasta aruande esitamisele kulus ettevõtetel 2010. aastal võrreldes 2008. aastaga ligi 30% vähem aega. Arvestuslik rahaline kokkuhoid aruande esitamisel oli aga 2010. aastal võrreldes 2008. aastaga ettevõtjate jaoks enam kui 4,6 miljonit eurot,” ütles Michal.

Minister lisas, et e-aruandluskeskkond on lihtsustanud enam kui 120 tuhande ettevõtja jaoks aruande koostamist ja registrile esitamist. “Ettevõtjad saavad täita majandusaasta aruande koostamise portaalis etteantud vorme ning ei pea enam nuputama, mis ridu ja kuidas majandusaasta aruannetesse kirjutada. See vähendab vigu registrile esitatavates aruannetes, vähendades samas bürokraatiat ja riigi halduskoormust. Vähenenud on ka dubleeriv andmete küsimine ning esitatavad andmed on koheselt kõigile kättesaadavad ja paremini töödeldavad.”

Omakapital luubi alla

Praegu kestab ettevõtete majandusaasta aruannete äriregistrisse esitamise kõrghooaeg. Tasub teada, et äriregister pöörab tänavu taas kõrgendatud tähelepanu sellele, et ettevõtete omakapital oleks seadusega kooskõlas.

Hiljuti on mitmed äriregistrile aastaaruande esitanud ettevõtted saanud kirja, kus pööratakse ettevõtte juhatuse tähelepanu asjaolule, et nende omakapital ei vasta seaduses sätestatule. Samuti rõhutatakse, et kui omanikud ei tegutse, siis kustutab kohus äriühingu registrist.

Meeldetuletuseks – äriseadustiku kohaselt peab ettevõtte netovara olema vähemalt poolt osa- või aktsiakapitalist, kuid mitte vähem kui seaduses ettenähtud minimaalne osa- või aktsiakapital. S.t vähemalt 2 500 eurot osaühingu ning 25 000 eurot aktsiaseltsi puhul.

Paar praktilist soovitust

Kui ettevõtte omakapital ei ole seadusega kooskõlas, kuid majandusaasta aruanne vajab esitamist, on olukorra lahendamiseks erinevaid variante. Kaks võimalikku lahendust on järgnevad:

  1. Enne majandusaasta aruande esitamist äriregistrile soovitame kirjutada kas tegevusaruandesse või bilansipäeva järgsete sündmuste osasse lühidalt, mida on ettevõte otsustanud teha seadusega mitte kooskõlas oleva omakapitaliga. Samas saab bilansipäeva järgsetes sündmustes toimingutest kirjutada üksnes juhul, kui osanikud või aktsionärid on vastavasisulised otsused reaalselt vastu võtnud ja olemas on ka allkirjastatud otsus.
  2. Kui majandusaasta aruandest nähtub, et omakapital ei vasta seaduses sätestatule ja ettevõte parandab selle järgmise majandusaasta kestel, siis soovitame ettevõttel olukorra parandamise järel omal algatusel saata äriregistrile vastavasisuline teavitus koos uue bilansiga. Uuest bilansist peab olema näha, et omakapital vastab seaduses sätestatud nõuetele.

Olulisem sõiduautode maksumuudatustega seotud info

Olulisem sõiduautode maksumuudatustega seotud info Järgnevalt on esitatud sõiduautodega seotud kavandatavate maksumuudatuste tähtsamate allikate ja uudiste loetelu koos linkidega. I Tulumaksuseaduse muudatused Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu e-õiguses (27.11.2013. a; toimik nr 13-1619) Seletuskiri Eesti Maksumaksjate Liidu, EVEA, jt ettevõtlusorganisatsioonide 9.12.2013. a arvamus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 9.12.2013. a arvamus Eesti Tööandjate Keskliidu 4.12.2013. a arvamus Tulumaksuseaduse muutmise seadus 492 SE koos seletuskirjaga ning eelnõule esitatud arvamustega Tulumaksuseaduse eelnõu uus redaktsioon VV istungile esitamiseks (01.04.2014. a seisuga) Tulumaksuseaduse eelnõu uue redaktsiooni seletuskiri (01.04.2014. a seisuga) Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE) koos seletuskirjaga AMTEL, ETKL ja KTK seisukohad (21.04.2014. a) 643 SE osas